About

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ไอที อาทิ เช่น Computer,Notebook
All in one Computer ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ Dell,HP,Acer เป็นต้น
ออกแบบและวางระบบ การสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร (IT network designer) ด้วยบุคลากรทางด้าน network engineer ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา
และประสบการณ์กว่า 10 ปี ในองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐขนาดกลาง
และขนาดใหญ่จึงมั่นใจได้ว่าองค์กรของท่าน จะดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและสามารถใช้ระบบ IT ได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน network security ที่แข็งแกร่ง เพื่อป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบ optimize service อยู่ตลอดเวลา รวมถึง harware software ทำให้ไม่ว่าองค์กรจะขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่านจะสามารถติดต่อสือสาร internet ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Our Customers

หน่วยงานราชการและเอกชน

- กรมที่ดิน
- สำนักผังเมือง
- กรมชลประทาน
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมอุทกศาสตร์
- กรมแผนที่ทหาร
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- กองบัญชาการกองทัพไทย
- กรมเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน
- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- กองทัพอากาศ
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถานศึกษา

- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา